Imię:
Nazwisko:
Data urozdenia:(YYYY-MM-DD)
Adres:
E-mail:
Telefon:
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Mistrzostw i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych Ogólnopolskich Mistrzostw Pamięci Best Brain. Infromacje na temat przetwarzania danych osobowych:
Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że dane osobowe wysłane w formularzu podlegają prztwarzaniu w celu przeprowadzenia III Ogólnopolskich Mistrzostw Pamięci Best Brain.
Zakres przetwarzania danych: Dane służą do przygotowania wszelkich potrzebnych materiałów w celu przeprowadzenia mistrzostw. Ponadto Imię i Nazwiko uczestnika mistrzostw będzie opublikowane w liście uczestników na stronie www.mistrzostwa.bestbrain.pl oraz w wynikach mistrzostw w postaci papierowej i cyfrowej.
Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie informatycznego przetwarzania dancyh jest firma: dhosting.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-807), przy Al. Jerozolimskie 98, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336780, NIP 7010198361, REGON 141998822, telefon: (22) 292 01 01 e-mail: bok@dhosting.pl
Dane osobowe oprócz imienia i nazwiska widniejącego na wynikach mistrzostw będą przecowywane przez okres 6 miesięcy lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
Każda osoba posiada poniższe prawa:
-do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
-do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.
W razie problemów z rejestracją napisz do nas: tobiaszboral@bestbrain.pl